نسل مجنون   

 

  

  

   يه بار مجنون بغض كرد

   بغض مجنون تركيد

   اشك، روي گونه هاش جاري شد

   دامنش ازچكيدن اشك چشماش خيس شد

   دامنِ از اشك خيس مجنون، به زمين كشيد و خاكي شد

   خاكِ زمين، از اشك دامن مجنون، گِل شد

   خدا اون گِل رو برداشت و گذاشت قاطي گِل نسل مجنون

                                     به همين سادگي

 

*