قصه سرخ ابديت   

  

   ليلي

   سبوي عشقي بود

   كه مجنون

   كامي از او نگرفت

   سبوي ليلي

   پيش از رسيدن به ساحل سرخ مجنون

   شكست.

   شكست و قصه تشنه كامان

   ابدي شد

 

   سال هاست كه سبوي ليلي مي شكند و

   مجنون ناكام مي شود.

   قصه ليلي و مجنون

   قصه شكستن سبوست و

   ناكامي دل

   قصه سرخ ابديت...

 

*